Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

Bakım Hizmetleri Daire Bşk.

BAKIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Başkan:Hacer BAŞER

Tel:  705 50 55

Fax: 705 50 57

e-mail:bakimhizmetleri@aile.gov.tr

 

Okul Öncesi Çocuk Bakım Hizmetleri Birimi,

İlköğretim Çağı Çocuk Bakım Hizmetleri Birimi,

Ortaöğretim ve Üstü Çocuk Bakım Hizmetleri Birimi,

Bakım Standartları Geliştirme ve İzleme Birimi.

 

Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yerleştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarının açılması ve işletilmesi görevi 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 İlde İl Müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuk, genç, yaşlı, özürlü kişi ve ailelere gündüzlü ve yatılı hizmet götüren en büyük ailedir.
Korunmaya muhtaç çocukların bakım ve korunmasına ilişkin işlemler 1983 tarihinde kabul edilen 2828 sayılı yasa ile yürütülmekte olup, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile de 5395 sayılı Çocuk Koruma kanunu ile hakkında bakım, barınma ve danışmanlık tedbiri verilen çocuklar ile denetim tedbirine karar verilen çocuklar Genel Müdürlüğümüz görev alanı içine girmişlerdir.

 

2828 sayılı Kanununda;

 

Korunmaya muhtaç çocuk: 'Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;
a) Ana veya babasız, ana babasız,
b) Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
c) Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
d) Ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu madde kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklar' olarak tanımlanmıştır.


5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda;

 

KORUNMA/TEDBİR KARARLARININ ALINMASI, SÜRESİ ve KALDIRILMASI

2828 Sayılı Kanununa Göre;

 

Korunmaya muhtaç çocukların araştırılıp-bulunması, durumlarının incelenmesi görevi İl Müdürlüklerinin sorumluluğundadır. Korunmaya muhtaç çocukların duyurulmasında;

a) Mahalli mülki amirler,
b) Sağlık kurum ve kuruluşları,
c) Köy muhtarları,
d) Genel kolluk kuvvetleri,
e) Belediye zabıta memurları görevlidir. Ayrıca, basın yayın organlarında çıkan haberler ihbar kabul edilir.

 

Bununla birlikte eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri v.b. herkes korunma ihtiyacı olan çocuğun durumunu Genel Müdürlüğümüze bildirmekle görevlidirler.

İl Müdürlüklerinde görevli sosyal çalışmacı tarafından incelemesi yapılan ve korunma altına alınması uygun görülen çocuklara yetkili ve görevli mahkemeden korunma/tedbir kararı alınır ve öncelikle kendi ilinde değerlendirilir, yaş ve cinsiyetine uygun kuruluş bulunmaması halinde ise en yakın ildeki bir kuruluşa yerleştirilir.

Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma/ tedbir kararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde kurum yetkililerinin önerisi üzerine ilgili mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi, reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı hususunda karar verilebilir. Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı 2828 sayılı Kanunun 24. Maddesinde düzenlenmiş olup, aşağıda belirtilenşartlarabağlıdır;

a) 18 yaşını tamamlamış olan korunmaya muhtaç çocuklardan;

1- Orta öğretime devam edenlerin 20 yaşına kadar,
2- Yüksek öğrenime devam edenlerin 25 yaşına kadar,

b) Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş veya meslek sahibi edilerek kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla 20 yaşına kadar,

c) Bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan ve bu engellerinden dolayı çalışmayan çocukların korunma kararları uzatılabilir.

Bunlardan korunma kararı kalkmış, ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları, Kurumca himaye olunur. Bu çocukların emek karşılığı iaşe, ibate ve harçlıkları Kurumca karşılanmak kaydıyla Kurum hizmetlerinde çalışmaları da sağlanabilir.

 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa Göre

 

Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı Alınması,

 

(1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Genel Müdürlüğümüz ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen çocuk hâkimi tarafından alınabilir

(2) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir.

(3) Tedbirin türü kararda gösterilir. Bir veya birden fazla tedbire karar verilebilir.

(4) Hâkim, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbire karar verdiği çocuğun denetim altına alınmasına da karar verebilir.

(5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim veya mahkemeye bildirilir.

(6) Tedbirin uygulanması, on sekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer. Ancak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve rızası alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir.

(7) Mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici tedbir kararının yanında 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar vermeye yetkilidir.

 

Acil Koruma/Tedbir Kararının Alınması ve Tedbirin Kaldırılması,

 

(1) Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, Genel Müdürlüğümüz tarafından bakım ve gözetim altına alındıktan sonra acil korunma kararının alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim tarafından, üç gün içinde talep hakkında karar verilir. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin tesisine karar verebilir.

(2) Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir. Bu süre içinde Kurumca çocuk hakkında sosyal inceleme yapılır. Kurum, yaptığı inceleme sonucunda, tedbir kararı alınmasının gerekmediği sonucuna varırsa bu yöndeki görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri hâkime bildirir. Çocuğun, ailesine teslim edilip edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim tarafından karar verilir.

(3) Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı alınması gerektiği sonucuna varırsa hâkimden koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmesini talep eder.

 

 

BAKIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

 

a) 0 - 18 yaş grubunda olup haklarında korunma kararı ve/veya bakım tedbiri kararı alınmış olup kuruluş bakımında bulunan çocukların korunması, bakımı, eğitimi, bir iş ve meslek sahibi yapılarak topluma yararlı bireyler hâline getirilmeleri ile ilgili her türlü çalışmaları yapmak/yaptırmak, izlemek ve koordine etmek.

b) 0-18 yaş korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için çocuk evleri, sevgi evleri, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları gibi sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek.

c) 0 - 18 yaş korunmaya muhtaç çocukların bakılıp, yetiştirilmesine yönelik hizmetlerin oluşturulmasını ve uygun kuruluşların ülkenin ihtiyaç duyulan bölgelerinde açılmasını sağlamak,  kuruluş bakımı standartlarını belirlemek ve geliştirmek, Bakanlığa bağlı Kuruluş açma, kapatma, kapasite değişikliği vb. talepleri değerlendirmek ve buna ilişkin işlemleri yapmak.

ç) Diğer ülke vatandaşı olup, doğal afetler, göç, savaş vb. nedenlerle korunmaya muhtaç duruma gelen çocuklar için ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak imkânlar ölçüsünde Ülke içinde ve/veya dışında (yerinde) koruma ve bakım tedbirleri alıp, mevcut kuruluşları düzenleme, kuruluş açma, personel görevlendirme vb. hizmet için gerekli çalışmaları yapmak.

d) Yeni açılacak kuruluşların tefriş, onarım ve özel hizmet alımı personeli ile araç kiralanmasının planlanmasını ilgili birimlerle birlikte yapmak, onaylarını almak ve yazışmalarını takip etmek.

e) Korunmaya muhtaç çocuklara hizmet verecek kuruluşların geliştirilmesine, işletilmesine yönelik plan ve programları hazırlamak, yeni projeler için ihtiyaç programı tespit etmek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.

f) Kuruluşlarda uygulanacak bakım, koruma ve geliştirme hizmetlerinin usul, ilke ve esaslarını belirlemek.

g) Terk edilen ya da kaybolduktan sonra kolluk birimleri ya da vatandaşlarca bulunan çocukların, ilgili daire ile işbirliği yaparak durumlarına uygun aile ya da sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilmesini sağlamak ve takip etmek.

ğ) Çocuk hizmetleri ile ilgili olarak Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki bakım koruma ve geliştirme hizmetlerinin sürekli gelişimini sağlamak üzere plan ve programlar hazırlamak, uygulamaları takip etmek.

h) Çocukların ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmet modelleri geliştirmeye yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,  projeler hazırlamak ve yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek.

ı) Personelin mesleki gelişimini ve becerilerini artırmak üzere ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitim konularını belirlemek, gerek görülmesi halinde programlarını oluşturmak, ilgili birimlerle birlikte uygulamak, uygulanmasını izlemek ve rehberlik etmek.

i) Bakım ve koruma hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda uygulayacağı uygulama rehberi dokümanları hazırlamak ve kullanımını sağlamak,

j) Korunmaya muhtaç çocukların tespiti ve uygun kuruluşlara yerleştirilmelerine ilişkin çalışmaları yürütmek, haklarında korunma / bakım tedbiri kararı alınmış çocukların aile, kardeş, öğrenim ve sağlık durumları değerlendirilerek imkân dâhilinde öncelikle bulundukları ilde uygun kuruluşlara alınması, koruma, bakım ve eğitimlerinin sağlanması, gerektiğinde iller arası tertip, nakil ve benzeri çalışmaların yürütülmesini sağlamak,

k) Korunma altına alınan ve/veya bakım tedbiri kararı verilen çocukların ve ailelerinin izlenerek, korunmayı gerektiren koşulların devam edip etmediğinin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları koordine etmek.

l) Kuruluşlarda korunan çocukların demokratik değerlere sahip bireyler olarak hayata atılabilmeleri yönünde, kuruluş yönetimine katılmaları ile ilgili çalışmaları takip etmek ve rehberlik yapmak.

m) Özel durumları ve gereksinimleri olan çocuklar için yeni hizmet modelleri (çocuk evleri, sosyal rehabilitasyon merkezleri vb.) planlamak ve geliştirmek.

n) Mevcut kuruluşların denetim ve rehberliğini yaparak,  uygulama sonuçlarını karşılaştırmak, ihtiyaç ve sorunlarını belirlemek, çözümü yönünde rehberlik yapmak.

BAKIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI OLARAK HİZMET VEREN  BİRİMLER

ÇOCUK YUVALARI

 

0-12 yaş arası korunmaya muhtaç çocukların, bedensel, eğitsel, psiko-sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Gerekli durumlarda 12 yaşını bitirmiş korunmaya muhtaç kız çocukları da yuvalarda bakılabilmektedir.

 

YETİŞTİRME YURTLARI

 

13–18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

 

SEVGİ EVLERİ :

 

Sevgi Evleri; Genel Müdürlüğümüz Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülmektedir.

Kuruluşlarımızda her 8 çocuk için bir bakım elemanı istihdam edilmekte bu personel çocukların yalnızca bakımından sorumlu olup, temizlik hizmeti ayrıştırılmıştır. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları veya lise mezunu olup, çocuk bakımı konusunda sertifika programına tabi tutulan kişiler arasından seçilmekte, süreç içerisinde çeşitli eğitim programları ile desteklenmektedir.

 

PERSONELE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİ

 

Eğitimde İşbirliği: Genel Müdürlüğümüz ile Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü arasında 09.02.2006 tarihinde "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalanmıştır. Bu protokolle; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 0–12 yaş çocuk yuvalarında, çocukların temel gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak bakıcı anneler ve diğer görevlilerce verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi alanından mezun olan öğrencilerin istihdam edilmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır.

 

Aile Eğitim Programı: TC. Hükümeti ile UNİCEF Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan 2006-2010 işbirliği programı kapsamında Bakanlığımıza bağlı toplum merkezleri ve aile danışma merkezlerinde uygulanan ve görülen yararları nedeni ile çocuk yuvalarında uygulanmasına karar verilen, paket program halinde ; “Çocuk yuvalarında çocuklara hizmet veren personelin eğitilmesini amaçlayan Aile Eğitim Programı” uygulanmaktadır.

 

GÖNÜLLÜLERLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR:

 

Çocuklarımızın, öz güvenlerinin geliştirilmesi, olumlu sosyal ilişkiler kurmaları okul başarılarının yükseltilmesi ve hayata hazırlanmaları için düzenlenen faaliyetlerde halkın gönüllü katkı ve katılımının yanı sıra Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği protokolleri yapılarak çalışmalar sürdürülmekte, gönüllü çalışmalar ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Hayrünnisa Gül’ün himayelerinde Kurumumuz ve MEB işbirliğiyle, 2010 yılında 6 pilot ilde başlatılan “Emekliyiz Gönüllüyüz“ Projesinin çalışmalardan olumlu sonuçlar alınması nedeniyle 2011-2012 Eğitim Öğretim döneminde 12 İlde uygulanmasına başlanmıştır.

 

PROTOKOLLER

 

Çocuklarımızın okul başarılarının yükseltilmesi, öz güvenlerinin geliştirilmesi, olumlu sosyal ilişkiler kurmaları ve hayata hazırlanmaları için kültürel, sanatsal etkinliklere katılımları sağlanmakta, bunun için de sivil toplum kuruluşları, gönüllü kişiler, kamu kurum vekuruluşlarındandestekalınmaktadır.

Kurumumuz ile Milli Eğitim Bakanlığı arsında yapılan protokolle, korunma altında olan çocuklarımızın okul başarılarını yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığında görevli branş öğretmenlerinden yararlanılmakta; eğitim ve öğrenimini sürdürmek için korunma altına alınmaya ilişkin başvurulardan uygun olan çocukların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilmesi sağlanmakta ve kuruluşlarımızda korunma altında bulunan ve durumu uygun olan çocukların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarından yararlandırılması sağlanmaktadır.


Kurumumuz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokolle korunma altındaki çocuklarımıza sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler konusunda ücretsiz kurs düzenlenmesi, müze ve tarihi mekânların ücretsiz tanıtımı v.b. konulara ilişkin rehberlik yapılmasısağlanmıştır.
Kurumumuz ile Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (ÇESAV) arasında çocuk evleri açılması amacıyla işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çocuk evleri açılmıştır.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında bütün spor branşlarında gençlik ve spor etkinliklerinin başlatılması ve geliştirilmesi, personel ve araç desteği, (antrenör, hakem, gençlik animatörü, spor eğiticisi ve her türlü araç, gereç, tesis) sağlanması yönünde protokol imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde çeşitli spor branşlarında yetiştirme yurtları arası yarışma, turnuva düzenlenmektedir.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrasında Genel Müdürlüğümüze bağlı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında bakılan korunmaya muhtaç çocukların Devlet Opera ve Balesinde yayınlanan oyunları ücretsiz olarak izlemeleri sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığı arasında Genel Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarda Badminton-Squash sporunun yaygınlaştırılarak geliştirilmesi amacıyla protokol imzalanmıştır.

Genel Müdürlüğümüze bağlı yatılı hizmet veren kuruluşlarımızda korunma altında bulunan çocuk ve gençlerin sağlıklı ve disiplinli psiko-sosyal ve bedensel gelişim göstermeleri, çocuklar arasındaki arkadaşlık ilişkilerine ve etkileşime katkı sağlamak, çocukların farklı illeri görmeleri ve o ilin sosyal ve tarihsel dokusu hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla Genel Müdürlüğümüzce çeşitli sosyal kültürel ve sportif etkinlikler organize edilmektedir.

Çocuğa yönelik bakım hizmeti veren kuruluşlarımıza yönelik mevzuatlarda çocukların psiko-sosyal gelişimleri açısından sosyal, sportif, kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanmasına yönelik hususlar bulunmakta ayrıca gerek yapılan protokollerin uygulanması gerekse çocukların aktivitelere yönlendirilmesine yönelik genelgeler bulunmaktadır. Gençlik Spor Bakanlığı ile yapılan Protokol sonucu çocuklarımız İllerde bulunan Spor Komplekslerinden ücretsiz yararlanabilmektedir.

Yapılan çalışmalar kapsamında, çocuklarımızın futbol sporuna olan ilgileri de göz önünde bulundurularak “Yetiştirme Yurtları Futbol Şampiyonası” düzenlenmektedir. Futbol Şampiyonası bugüne kadar Adana, Konya, Isparta, Hatay ve Çanakkale İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince organize edilmiştir.

 

futbol 1 futbol 2

 

Yetiştirme Yurtları Arası Masa Tenisi Şampiyonaları Erkek Yetiştirme Yurdu Kız Yetiştirme Yurdu Masa Tenisi Takımlarının katılımı ile düzenlenmektedir. Bölge elemeleri sonunda final grubu maçları yapılmaktadır. 2011 yılında üçüncüsü Ordu ilinde gerçekleştirilecek olan Masa Tenisi Şampiyonası, bugüne kadar Burdur ve Amasya illerinde yapılmıştır.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrasında Genel Müdürlüğümüze bağlı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında bakılan korunmaya muhtaç çocukların Devlet Opera ve Balesinde yayınlanan oyunları ücretsiz olarak izlemeleri sağlanmıştır.

Yetiştirme Yurtları Arası Yüzme Şampiyonası bugüne kadar İzmir ve Manisa İl Müdürlükleri tarafından organize edilmiştir.

 

yuzme 1 yuzme 2

 

Yetiştirme Yurtları Halk Oyunları Şenliğinin ilk 5 organizasyonu Balıkesir, 6.sı Malatya, 7.si ise 2010 yılında Tokat İl Müdürlükleri tarafından organize edilmiştir.

 

Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile Genel Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarda Badminton-Squash sporunun yaygınlaştırılarak geliştirilmesi çocuk yuvaları, sevgi evleri, yetiştirme yurtları, gündüz bakım evleri, çocuk ve gençlik merkezleri, koruma bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan çocuklarımıza sporun sevdirilmesi ve benimsetilmesi, fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımının sağlanması, kişisel gelişim ve motivasyon eğitimleri verilmesi ve bu spor branşının her alanında iş birliğine gidilmesi sağlanmaktadır.

Bunların dışında çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerine, hoşça vakit geçirmelerine, toplumla bütünleşmelerine ve hayatı öğrenmelerine olanak sağlayacak planlamalar yapılmaktadır. Çocuklarımız yaz döneminde Haziran-Ağustos ayları arasında iller arasında yapılan yazışmalar sonucu özellikle deniz kıyısındaki illere deniz kamplarına, izcilik kamplarına, çeşitli illere yapılan tarihi ve kültürel gezilere, çocukların milli duygularını geliştirmek amacıyla yaz dönemlerinde Çanakkale ili Eceabat kampına, değişik kamu kurum ve kuruluşlarının yaz kamplarına, günü birlik pikniklere, gönüllüler ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen yaz kamplarına gönderilmektedir.

 

halk oyunlari.250px yaz kampi

 

Ayrıca kuruluşlarımızda çocuklarımız serbest zamanlarında doğum günü, milli ve dini bayram kutlamaları ile belirli gün ve haftaları kutlamakta, ayrıca il düzeyinde yapılan tören, kutlama ve şenliklere katılmaktadırlar.

 

PROJELER

Önce Çocuklar- Türkiye’deki Çocuklar İçin İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru Projesi

 

UNİCEF’in Koordinatörlüğünde yürütülen projenin genel amacı, temel verilerin ve ampirik kanıtların oluşturulması ve ilgili çocukların korunması ve toplumla yeniden bütünleştirilmesine yönelik ortak stratejilerin ve işbirliği temelindeki uygulamaların geliştirilmesini içerecek şekilde, ilgili kurumların yasalarla ilişki halinde olan çocuklar için daha koruyucu bir ortam geliştirme kapasitelerini güçlendirmektir. Çocuğa yönelik şiddet ve ebeveyn bakımından yoksun olan çocukların minimum standartları konulu araştırılmalar için zaman yetmemesi nedeniyle proje bütçesiz olarak 15 Mayıs 2008 tarihine kadar uzatılmış ve proje bu süreç sonunda sonlandırılmıştır. Projede (Mülga)SHÇEK, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Barolar Birliği paydaştır.

 

Benim Ailem ( 7–19 Yaş Aile Eğitim Programı)

 

Program, çocuğun psiko-motor, sosyal ve bilişsel gelişim hakkını güvence altına alarak gelişimsel gecikmelerini önlemek anne babaların erken çocukluk konusunda bilgilerini arttırmak bölgeler ve cinsiyetler arasındaki eşitsizliği azaltmak, öğrenme başarısını desteklemek ve etkili ana babalık programını ulusal düzeyde yaygınlaştırmak, bütüncül yaklaşımı sağlamayı hedeflemektedir. Bu program, danışmanlık tedbiri verilen aile ya da çocuğa, aile içi iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Ergenler İçin Yaşam Becerileri Eğitimi Programı Akran Eğitici Eğitimi

 

10–19 yaşları arasındaki çocukların ve gençlerin fiziksel, psikolojik ve bilişsel olarak pek

çok değişikliği yoğun olarak yaşadıkları ergenlik dönemine ilişkin şiddet, stres gibi yaşamlarını zorlaştıran, gelişimlerini engelleyen kimi zaman da yaşamlarını tehdit eden pek çok riske karşı ergenleri güçlü kılabilmek amacıyla hazırlanmış bir programdır.

 

Önce Çocuklar- Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi

 

Eğitime katılımları düşük olan çocuklar ile çalışan ve sokaklarda yaşayan, kanunla ilişkili hale gelmiş olan çocukların yaygınlığı göz önünde tutularak seçilmiş öncelikli illerde etkili ve bütüncül çocuk merkezli önleme, koruma ve izleme hizmetlerinin verilebilmesi için durum takip ve değerlendirmeyi de içeren etkili ve eş güdümlü çalışma mekanizmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Adana, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon seçilen öncelikli illerimizdir.

 

Çocuk Koruma Sisteminde Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyonun Geliştirilmesi Projesi

 

Amacı çocuğun korunması konusunda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu geliştirerek çocuğun daha etkin korunmasını sağlayarak, bu alanda ulusal bir stratejinin oluşturulmasını desteklemektir. Projenin pilot illerde gerçekleşen uygulama sonuçları çocuğa ilişkin hizmet veren tüm kurumlarımız için önemli çıktılar sağlamıştır. Proje sonunda hazırlanan el kitabı tüm illere ve merkezi koordinasyonda yer alan Bakanlıklara çalışmalarında örnek almaları amacıyla gönderilmiştir.

cocuk koruma.350px

 

Bilinçli Ve Sağlıklı Gençlik Projesi

 

Gençler için cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri ile eğitici ve bilinçlendirici programların olup olmadığına ilişkin olarak, Kurumumuzda korunma altında olan çocuklarımızın ergen sağlığı konusunda bilinçlenmesi, güvenli tutum ve davranış geliştirmelerinin sağlanması, gençlerin riskli davranışlarını en aza indirecek ve yetişkinliğe sağlıklı bir geçiş sağlayacak olan ergenlik döneminde bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacıyla BM Nüfus Fonu ile imzalanan protokol gereği, Bilinçli ve Sağlıklı Gençlik Projesinin uygulanması Makamın 08.01.2010 tarih ve 8 sayılı onayı ile uygun görülmüştür. Söz konusu proje kapsamında şimdiye kadar Şubat 2010 tarihinde Ankara, Haziran 2010 tarihinde Diyarbakır illerinde iki eğitim gerçekleştirilmiş olup, toplam 42 çocuk (akran eğiticisi olarak) ve 21 personel (akran danışmanı olarak) eğitime katılmıştır.

bilincli genclik.350px

 

Uluslar Arası İlham Projesi

 

Londra 2012 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları kapsamında kısa adı “Uluslar Arası İlham” olan bir sosyal sorumluluk programı oluşturulmuştur. Çocuk ve Gençlerin Oyun, Beden Eğitimi Spor ve Fiziksel Etkinlik Yoluyla Gelişimlerini Desteklemeyi amaçlayan proje Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, UNICEF, British Council ve Genel Müdürlüğümüzün katılımları yürütülmektedir.

Projenin Türkiye özelindeki ana amacı, engelliler dâhil olmak üzere tüm dezavantajlı çocuklar ve her türlü yetenek düzeyinden çocuk ve gençlerin hayatlarını zenginleştirmektir. Proje bu amacını, öğretmenler, toplum liderleri ve gönüllüler yoluyla, yüksek kalitede ve herkesi içeren oyun, beden eğitimi, spor ve fiziksel etkinliğin okullarda ve toplum düzeyinde etkin bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleştirmeyi planlanmaktadır.

Kurumumuz adına Ankara (Saray Sevgi Evleri Çocuk Yuvası), Mersin ve Trabzon Yetiştirme Yurdu Müdürlükleri pilot kuruluşlar olarak seçilmiştir ve çalışmalar sürdürülmektedir.

 

Kültür Köprüsü Projesi

 

Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda korunma altında bulunan 13-18+ yaş çocuklarımızın katkı ve katılımlarıyla kardeşliğin ve dayanışmanın tesis edilmesi ve iller arası kültür köprüsü inşa edilerek ülke barışına hizmet etmeyi amaçlayan “Kültür Köprüsü” isimli projenin 2011 yılı için Tokat İl Müdürlüğünce organize edilmesi Genel Müdürlük Makamınca uygun görülmüştür. Proje türkü, şiir ve stant dallarında; yarışma formatında, eleme ve final yarışmalarını içeren iki aşamada tamamlanacaktır. Projenin ön elemeleri gerçekleştirilmiş olup, final aşaması 19–21 Mayıs 2011 tarihleri arasında Tokat ilinde gerçekleştirilecektir.

kultur koprusu 1.250px kultur koprusu 2.250px

 

Spirit Vakfı ve Kurumumuz Arasında Yapılan İşbirliği Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar

 

— Aileye Aile İçinde Yardım

Projenin amacı ailesi yanında kalarak desteğe ihtiyaç duyan çocukların aile ilişkilerinin, yapılacak rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile sağlıklı hale getirilerek, ailede var olan problemlerin giderilmesine yardımcı olup çocuğun ailesi ile birlikte yaşamasını sağlamaktır.

aile icinde yardim.350px

 

— Aileye Dönüş Çocuk Evi (ADÇE)

Proje kapsamında hizmet verilen çocuklar, eşler arası anlaşmazlık, aile içinde bakım ihtiyacı sağlıklı olarak karşılanamayan, ekonomik yoksulluk ve benzeri nedenlerle gelen ancak yapılan ön incelemede aile yanına dönme ihtimali yüksek görülen çocuklar olarak belirlenmiştir.

Aileye Dönüş Çocuk Evinde çocukların giyim, beslenme, sağlık, temizlik gereksinimlerinin karşılanması, kısa süreli barınma hizmetinin verilmesi,

Aileler ile bağlantıların kurulması ve mesleki çalışmaların yapılması, aileye dönüş mümkün olmadığı takdirde de çocukların ve özelliklerine uygun kuruluşlarla işbirliği veya havale işlemleri gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje Kapsamında aileye dönüşü uygun görülen ve dönüşü sağlanan çocukların,

3 ay kadar takibinin meslek elemanları tarafından yerine getirilmesi, bu süreç sonunda çocuğun aile yanında kalmasına karar verilmişse dosyasının kapatması, aksi halde çocuğun kurum bakımına alınarak alternatif hizmet modelleri ile desteklenmesi öngörülmüştür