Gönüllü Hizmetler

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarına Yapılan Katkı, Katılım ve Bağışlar

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü; ihtiyaç içerisinde bulunan tüm çocukların koruma, bakım, sosyal ve ekonomik destek, rehberlik,  koruyucu ve önleyici hizmetleriyle kucaklayan sosyal devletin vazgeçilmez kurumlarından biridir.


633 Sayılı KHK’nin 8.Maddesi (ğ) bendi “Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetler konusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak, bu alandaki gönüllü girişimleri teşvik edici mekanizmaları geliştirmek ve uygulamak “ hükmüne amirdir.
 
Bu bağlamda “ Genel müdürlüğümüz uhdesine verilen görevlerin , halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak işbirliği içinde bir bütünlük içinde yürütülmesi esastır.
Kurumumuz hizmetlerini katılımcı bir anlayışta en verimli bir düzeyde gerçekleştirmek için toplumun her kesiminin katkı ve işbirliği ile yürütmeyi hedef almaktadır.

Katkı ve Katılım Esasları; 

Kurum Kanunumuzda  belirtilen esaslar ve görevler çerçevesinde katkı ve katılımda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile uluslararası resmi ve özel kuruluşlar, Kurum’a ayni ve nakdi yardımda bulunabilirler, manevi katkı verebilirler. Taşınır ve taşınmaz malları ile bunların gelirlerini bağışlayabilirler, her türlü bağışı yapabilirler.

Müracaat; 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine
İlçe Müdürlüklerine
Sosyal hizmet kuruluşlarına

Müracaat ederek gerekli yardım ve desteği sağlayabilirler.

Kurumumuza gönüllü kişi ve kuruluşların katkı ve katılımları;
1- Ayni ve Nakdi Katkılar,
2- Manevi Katkılar (Gönüllü Çalışmalar)
3- Taşınır ve taşınmaz bağışı,
4- Sektörler arası ve toplumsal işbirliği, güç birliği ve koordinasyon sağlamak
şeklinde gerçekleşmektedir.

 
 
Kurumumuza   Gerçek   ve   Tüzel  Kişilerce   Yapılan Bağışların Arttırılması ve Yapılan Bağışların Gelir Vergisinden Muaf Tutulması İçin Aşağıdaki Düzenlemeler Yapılmıştır.

193 sayılı  Gelir Vergisi Kanununun 89. Maddesi,
Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir  vergisi beyannamesinde bildirilecek   gelirlerden   aşağıdaki  indirimler yapılabilir denilmektedir.
Genel ve Özel bütçeli kamu idarelerine, İl Özel İdarelerine,  Belediyelere ve  Köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yataklı  ( kalkınmada  öncelikli  yörelerde  elli  yatak ) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla   yapılan  harcamalar  veya   bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı yer almaktadır

Kurum ve Kuruluşlarımıza Katkı ve Katılımda Bulunanların Onurlandırılması
 

Kurum ve kuruluşlarımıza yapılan katkı ve katılımların devamı ve artmasının sağlanması hizmet sunduğumuz ihtiyaç grupları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle katkı ve katılımda bulunan kişi ve kuruluşların onore ve motive edilmesi açısından ilgili yönetmelik  hükümleri doğrultusunda kişi ve kuruluşlara onur ödülü verilmektedir.
Gönüllü Çalışma
Gönüllü kişi ve kuruluşlar olarak Kurum ve Kuruluşlarımızda gönüllü çalışma yapmak isteniyorsa; 

Başvuru Şekli; 

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri ve bağlı kuruluş Müdürlüklerinde hizmet vermek isteyen gönüllü kişiler ve sivil toplum kuruluşları çalışmanın yapılacağı Müdürlüğe dilekçe ile başvururlar. Gönüllülerden;
a - T.C.Kimlik Numarası 
b - Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan (Kurum tarafından sonradan doğruluğu teyit edilir) 
c - Sağlık Raporu 
d - Gönüllü başvuru formu doldurmaları,
istenir.
Bu form ve belgeler çalışmanın yapılacağı Müdürlük tarafından değerlendirilir ve gönüllü kabulü buna göre yapılır. 

Gönüllü çalışma yapması uygun görülen kişiler için müdürlük tarafından “kimlik kartı” verilir. 
Gönüllülerle işbirliği esasları “İl ve İlçe Sosyal Hizmet Müdürlükleri ile Bağlı Sosyal Hizmet Kuruluş Müdürlüklerinde Gönüllü Olarak Çalışma Esasları" hakkında yönerge ile belirlenmiştir.

Gönüllü Kişi Ve Kuruluşlar Olarak Kurum Ve Kuruluşlarımıza Maddi Katkıda Bulunmak İsteniyorsa; 

Sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler Devletin denetim ve gözetiminde halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütüldüğünden Kurum ve kuruluşlarımız gerçek ve tüzel kişilerin her türlü maddi ve manevi katılımına açıktır. 


Kurumumuza Yardım ve Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız, Türk Lirası ya da Döviz cinsinden yapabilecekleri yardımın; "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ,Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü"adımıza aşağıdaki örneklerde olduğu gibi belli bir amaç için kullanılmasını isteyebilirler. Bu durumda; yardımın hangi amaç için kullanılmasını istiyorlarsa, bunu bankada dekonta yazdırdıkları takdirde yapmış oldukları bağış ve yardım sadece o amaç için kullanılacaktır.
 
 
Genel Örnek:
Çocuk Yuvalarında kalan çocukların her türlü ihtiyacı için,
Sevgi Evlerinde  kalan çocukların her türlü ihtiyacı için,  
Yetiştirme Yurtlarında kalan çocukların giysi ihtiyacı için...
 
Özel Örnek:
X Çocuk Yuvasında kalan çocukları her türlü ihtiyacında kullanılmak üzere,
X Yetiştirme Yurdunda kalan çocukların kitap ihtiyacı için,
X Çocuk Yuvasında kalan çocukların oyuncak ihtiyacı için….

 
Türk Lirası Hesabı
T.C. Ziraat Bankası Samanpazarı Şubesi / Ankara
Hesap No: 321 5620-5001
iban no: TR960001000384032156205001
 
Türk Lirası Hesabı
T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi 
Hesap No: 350 121 002-9

iban no: TR750000100100000350121002
 
Döviz Hesapları
Dolar Hesabı
T.C. Ziraat Bankası Samanpazarı Şubesi / Ankara
Hesap No: 322 1960-5001
iban no: TR300001000384032219605001
 
EURO Hesabı (Vatandaş Hesabı)
T.C. Ziraat Bankası Samanpazarı Şubesi / Ankara
Hesap No: 322 1961-5001
iban no: TR780001000384032219615001
 
İngiliz Sterlin Hesabı
T.C. Ziraat Bankası Samanpazarı Şubesi / Ankara
Hesap No: 322 1966-5001
iban no: TR2700010003840322119665001